Privacy Policy

Below, the privacy policy for MarathonRush.com can be found in Swedish.

English summary of the policy:

  • Most of the information we have about you, information on your account and on the race results saved, is information you've entered yourself.
  • We use the information in order to provide the service you've signed up for when getting an account on the website.
  • We can use the information to contact you with information we think you might be interested in. If you do not want to be contacted the communication settings can be changed on your account.
  • We can contact you in order to get your opinion about the site in order to try and make the site better
  • We can use the information on your account or uploaded races to produce marketing material for the site. If you or your personal information is focused in the material we'll always contact you to get your approval before publishing anythink

If you have any questions, feel free to contact support@marathonrush.com

INLEDNING

Denna integritetsinformation gäller för den behandling av personuppgifter som genomförs av Tigertech AB, ägare av MarathonRush.com (Tigertech/MarathonRush/vi/oss) när du använder våra tjänster, besöker våra webbplatser eller kommunicerar med oss på annat sätt.

Det är viktigt för oss att endast använda dina uppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och dina förväntningar, samt att vara transparenta med dig avseende vårt sätt att använda dina uppgifter.

Denna integritetsinformation kommer att förklara vilka uppgifter vi samlar in, varför de samlas in, hur de insamlade uppgifterna används samt dina alternativ och rättigheter avseende insamlingen av dina personuppgifter.

VILKA UPPGIFTER KAN VI SAMLA IN

  1. Personuppgifter, inklusive men ej begränsat till namn, e-postadress, land, födelsedata och kön.<_li>
  2. Resultatuppgifter från genomförda lopp, inklusive men ej begränsat till sluttid (alternativt slutdistans), bilder och din beskrivning av loppet.
  3. Betalningsuppgifter, inklusive betalmetod och avsändare och betalmetod. (Ej kreditkortsuppgifter).
  4. Kommunikationsuppgifter mellan dig och oss, inklusive e-postkommunikation och online-chattar.
  5. Digitala uppgiftersom samlas in när du använder våra webbplatser eller andra digitala plattformar, inklusive IP-adresser, webbläsardata, trafikdata, köphistorik samt användningsmönster.

VAR VI SAMLAR IN DINA UPPGIFTER

Du har själv lämnat de flesta av de uppgifter vi har om dig. Vi kan dessutom få uppgifter i kategorierna personuppgifter och resultatuppgifter från våra samarbetspartner om de har tillgång till sådana uppgifter om dig. Vi samlar in digitala uppgifter från våra webbplatser, tillämpningsprogram och liknande digitala plattformar.

VARFÖR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

För att ge dig ett konto
Beskrivning: Vi använder e-postadress kombinerat med lösenord för att möjliggöra inloggning på ditt konto. För detta ändamål kan också en inloggningskoppling med Facebook eller Google också användas. Förutom namn och e-postadress är övrig information valfri att ange på kontot.

Juridisk grund: Dessa uppgifter behandlas för att uppfylla avtalet med dig.

Delning av uppgifter: Dessa uppgifter delas inte vidare av oss.

Kommunikation
Beskrivning: Vi använder dina kontouppgifter och dina resultatuppgifter för att förse dig med relevant information rörande tjänsten MarathonRush. Vi kan lämna sådan information med elektroniska eller andra metoder.

Juridisk grund: Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla viktig information om ditt konto och tjänsten så som vi anser det nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig. Vi använder dessutom sådana uppgifter för att förse dig med annan information som behövs för att uppfylla våra legitima intressen, inklusive för att säkerställa att ditt utnyttjande av våra tjänster är så bekväma och problemfria som möjligt.

Delning av uppgifter: För att hantera din anmälan och ge dig relevant information kan det bli nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Direktmarknadsföring
Beskrivning: Vi använder dina personuppgifter i kombination med dina resultatuppgifter för att förse dig med nyhetsbrev, erbjudanden eller annan digital information vi bedömer det troligt att du är intresserad av, antingen från MarathonRush, dess ägare Tigertech AB eller samarbetspartners till någon av dessa.

Juridisk grund: Så länge du har en befintlig kundrelation med oss baseras vår användning av sådana uppgifter för att marknadsföra våra tjänster eller våra samarbetspartners tjänster på vårt legitima intresse att förse dig med relevant information och erbjudanden. Du kan när som helst avstå från att ta emot information och erbjudanden via nyhetsbrev, och via sociala plattformar kan du reglera vilka annonser från oss du får ta del av. Du har en befintlig kundrelation med oss så länge du har ett konto på MarathonRush.com.

Delning av uppgifter: För att ge dig relevant information och erbjudanden kan det bli nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter, till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Deltagarundersökningar
Beskrivning: Vi använder personuppgifter och resultatuppgifter för att kunna genomföra utvärderingar av användningen av MarathonRush. All data anonymiseras när den generar statistik och analyser.

Juridisk grund: Så länge du har en befintlig kundrelation med oss baseras vår användning av sådana uppgifter på vårt legitima intresse att med din frivilliga hjälp kunna utveckla våra tjänster.

Delning av uppgifter: För att kunna genomföra kvalificerade undersökningar och analyser kan det vara nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallat biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Skapa marknadsföringsmaterial
Beskrivning: Vi använder bildmaterial, skapat från eller taget från tjänsten, för att kunna skapa marknadsföringsmaterial för tjänsten MarathonRush, företaget Tigertech AB och/eller andra tjänster från företaget Tigertech AB.

Juridisk grund: Vår användning av sådana uppgifter baseras på vårt legitima intresse att kunna utveckla och marknadsföra tjänster. I de fall du eller dina personuppgifter hamnar i fokus på tilltänkt marknadsföringsmaterial kommer vi att inhämta ditt samtycke innan produktion.

Tillvarata våra intressen vid rättsliga anspråk
Beskrivning: Vi kan komma att behandla samtliga i denna integritetsinformation angivna personuppgifter när det behövs för att vi ska kunna ta tillvara våra rättigheter i förhållande till kunder, anställda, samarbetspartners och övriga externa parter (dvs. framställa/försvara eventuella krav).

Juridisk grund: Vår behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna tillvarata våra intressen vid eventuella rättsliga anspråk. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Delning av uppgifter: För att kunna tillvarata våra intressen vid eventuella rättsliga anspråk kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till tredje part, till exempel advokatbyråer och andra konsulter. Dessa aktörer är självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.

DELNING AV UPPGIFTER TILL TREDJE PART

Vi delar inte dina uppgifter till tredje part

HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER

Vi kommer endast att lagra dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av uppgifterna. Vi kommer att lagra dina kontouppgifter och resultatuppgifter så länge du har en befintlig kundrelation med oss, det vill säga så länge du har ett konto hos oss.
Bildmaterial och frivilligt lämnade uppgifter för att få nyhetsbrev, sparar vi tills vidare. Betalningsuppgifter sparar vi uppgifterna enligt bokföringslagen i sju år.

Uppgifter som vi behandlar för att tillvarata våra intressen vid rättsliga anspråk behandlas i enlighet med den längsta gallringstid som gäller för övriga ändamål för vilka uppgifterna behandlas, såvida det inte föreligger risk för en eventuell tvist där uppgifterna är av betydelse, i så fall behandlas uppgifterna fram till dess att de inte längre behövs för att säkerställa våra rättigheter eller till dess tvisten har avgjorts.

INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING

Vi har som huvudregel att försöka behandla dina personuppgifter inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter att vara skyddade av de mottagande parterna undanför EU/EES.

DINA RÄTTIGHETER

Information, tillgång, rättelse och radering m.m.
Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter och du kan också ha rätt att be oss radera de personuppgifter vi har registrerade om dig, begära att behandlingen begränsas eller invända mot behandlingen samt begära att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter. Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig har vi rätt att vägra att gå din begäran till mötes alternativt ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnaderna som din begäran medför.

Dataportabilitet
Om vår behandling grundar sig på ett avtal med dig kan du ha rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

Invändningar
Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på våra berättigade intressen, t.ex. direktmarknadsföring. Vi får då inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Kommunikation
Om du anser att vår användning av dina uppgifter är olämplig kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Innan du lämnar in ett sådant klagomål ber vi dock att du kontaktar oss, eftersom vi kanske kan hjälpa dig med svar och korrigera eventuella missförstånd.

COOKIES

Vi använder cookies på MarathonRush för att se till att webbplatsen fungerar, analysera webbplatstrafiken, se vilka delar av webbplatsen du har besökt samt för marknadsföring.

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSINFORMATION

Vi kan uppdatera denna integritetsinformation från tid till annan. Om lämpligt kommer vi att underrätta dig om sådana ändringar. I annat fall kommer de att publiceras på vår hemsida. Eventuella ändringar kommer endast att träda i kraft efter att de har informerats/publicerats.

KONTAKTINFORMATION

Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är Tigertech AB, org. nr 559239-7276, Astris gata 66, 41767 Göteborg, Sverige. Om du vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande till support@marathonrush.com