Terms of service

Below, the terms of servioce for MarathonRush.com can be found in Swedish.

A summary in English will be available shortly.

If you have any questions, feel free to contact support@marathonrush.com

Välkommen till MarathonRush. När du går med som medlem på MarathonRush så ingår du i vårt community av medlemmar som älskar att springa lopp, framförallt maratonlopp. Webbplatsen https://marathonrush.com (nedan kallad “Webbplatsen”) är en tjänsteplattform där personer (nedan kallade “Användare”) kan lägga till, eller importera från andra plattformar, information om genomförda motionslopp. Våra allmänna villkor innehåller viktig information och kommer att hjälpa dig att ha en bra upplevelse. De allmänna villkoren (“Allmänna vilkoren beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Webbplatsen och kan i förekommande fall kompletteras med särskilda användarvillkor för vissa tjänster, och om dessa skulle strida mot varandra har de särskilda villkoren företräde. Var god och läs igenom villkoren noga.

Immatriella rättigheter

Allt material i Tjänsten, inklusive Webbplatsen layout omfattas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immateriella rättigheter. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen MarathonRushs skyddade egendom.

Du bör alltid fråga om lov innan du länkar till Webbplatsen eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Du får göra en förflyttande länk till Webbplatsens startsida, d.v.s. en länk som ”förflyttar” läsaren helt till Webbplatsen i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på Webbplatsen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Webbplatsens material i ett framesystem eller Pop-up fönster.

All otillåten användning av MarathonRushs immateriella rättigheter kan medföra ersättningsskyldighet och/eller straffansvar.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av Tjänsten skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen, som t.ex. bilder, filer och texter (”Användargenererat Innehåll”). MarathonRush gör inte gällande någon äganderätt till det Användargenererade Innehållet.

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade Innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild eller en text), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade Innehållet på Webbplatsen enligt de Allmänna Villkoren.

Du garanterar att det Användargenererade Innehållet inte innehåller annans upphovsrättsligt skyddade material, logotyp eller annan immateriell rättighet som du inte har fått rättighetshavarens tillstånd att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade Innehållet (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade Innehållet och att MarathonRush även kan komma att använda det Användargenererade Innehållet i marknadsföringssyfte. Genom att lägga upp Användargenererat Innehåll ger du MarathonRush en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade Innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. MarathonRush får även använda det Användargenererade Innehållet i marknadsföringssyfte. MarathonRushs rättigheter kvarstår även efter att det Användargenererade Innehållet har tagits bort från Webbplatsen.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från MarathonRush för MarathonRushs användning av det Användargenererade Innehållet.

Ansvar

MarathonRush garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför MarathonRushs kontroll och MarathonRush ställer inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet. MarathonRush kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.

Du som användare ansvarar för att dina registrerade uppgifter är korrekta. Det är endast tillåtet att ha ett konto per användare.

Det är inte tillåtet att låta en annan person använda ditt konto i MarathonRush.

Regler användning av Tjänsten

Det är olagligt att utöva bedräglig verksamhet eller verksamhet som skadar tredje parts rättigheter eller säkerhet,
skada allmän ordning eller överträda gällande lagar och förordningar,
göra intrång i tredje parts datasystem eller genomföra varje annan aktivitet som kan skada, kontrollera, sammanfalla med eller hänvisa hela eller delar av en tredje parts datasystem eller bryta mot dess integritet eller säkerhet,
sända e-postmeddelanden som inte efterfrågats och/eller marknadsbearbetnings- eller reklambudskap,
bidra eller uppmana till en eller flera av ovanstående verksamheter, oavsett form eller sätt,
rent allmänt utföra sådant som utnyttjar Tjänsterna i andra syften än de tagits fram för.

Det är absolut förbjudet för Användarna att för eget eller tredje parts bruk kopiera och/eller ändra konceptet, tekniken eller varje annan beståndsdel i Webbplatsen.

Det är förbjudet att på en spegelwebbplats placera någon del av Webbplatsen utan skriftligt tillstånd i förväg från MarathonRush, eller använda någon metatag eller kod eller annan mekanism som innehåller någon hänvisning till MarathonRush i syfte att styra en person till en annan app eller en annan webbplats, oavsett skälet till detta.

Följande är även förbjudet: (i) allt uppträdande som kan avbryta, skjuta upp, sakta ned eller förhindra Tjänsternas kontinuitet, (ii) alla intrång eller försök till intrång i MarathonRushs system, all förskingring av systemresurser för Webbplatsen, alla handlingar som kan medföra en oproportionerlig belastning på de senare, alla angrepp på säkerhets- och autentiseringsåtgärder, alla handlingar som kan skada MarathonRushs eller Användarnas rättigheter och finansiella, kommersiella eller moraliska intressen och rent allmänt handlingar som kan ha negativ inverkan på MarathonRushs eller tredje parts immateriella rättigheter samt, varje underlåtenhet när det gäller föreliggande allmänna villkor.

Det är absolut förbjudet att dra fördel av, sälja eller överlåta hela eller delar av tillgången till Tjänsterna liksom till den information som lagras eller delas där.

Åtgärder vid underlåtenhet

Om en användare underlåter att följa någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor eller mer överträder gällande lagar och förordningar förbehåller sig MarathonRush rätten att vidta alla lämpliga åtgärder, som att:
1: avbryta tillgång till tjänsterna för den användaren som underlåtelsen eller överträdelsen gäller, eller som deltagit i den, 2: på Webbplatsen publicera alla informationsmeddelande som MarathonRush anser lämpliga, 3: meddela alla berörda myndigheter, och 4: väcka talan och varje annan rättslig åtgärd.